Algemene Voorwaarden van A&S Decorations, gevestigd te Zoersel
Versie geldig vanaf 01/08/2021

Inhoudsopgave:
Artikel 1 – Definities en toepasselijkheid
Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer
Artikel 3 – Prijzen
Artikel 4 – Prijsverhoging
Artikel 5 – Offertes
Artikel 6 – Herroepingsrecht bij aankopen op afstand
Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping
Artikel 8 – Garantie
Artikel 9 – Reservering
Artikel 10 – Betaling
Artikel 11 – Bezorging bij aankoop in de winkel
Artikel 12 – Bezorging bij aankoop in de webshop
Artikel 13 – Opslag
Artikel 14 – Retourneren van artikelen
Artikel 15 – Eigendomsrecht
Artikel 16 – Bescherming persoons- en/of bedrijfsgegevens
Artikel 17 – Aansprakelijkheid en vrijwaring
Artikel 18 – Overmacht
Artikel 19 – Verzuim/ontbinding
Artikel 20 – Klachtenregeling
Artikel 21 – Geschillenbeslechting en toepasselijk recht
Artikel 22 – Wijziging en vindplaats van de voorwaarden
Artikel 23 – Slotbepaling

1. Definities en toepasselijkheid

1.1 In deze algemene verkoopvoorwaarden wordt verstaan onder:

a. A&S Decorations: alle vestigingen en locaties die onderdeel uitmaken van A&S Estates BV.
b. De winkel van A&S Decorations: Alle vestigingen en locaties van A&S Decorations waar artikelen te koop worden aangeboden die ter plaatse afgerekend kunnen worden.
c. De webshop van A&S Decorations: De website van A&S Decorations (www.as-decorations.be) waar online artikelen besteld en afgerekend kunnen worden.
d. Klant: iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie A&S Decorations een overeenkomst aangaat, dan wel daarover onderhandelt.
e. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt.
f Artikel: alle door A&S Decorations ter verkoop aangeboden artikelen.
g. Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen A&S Decorations en de klant tot stand komt, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop.
h. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.
i. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand.
j. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de klant gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht.
k Duurtransactie: een overeenkomst, al dan niet gesloten op afstand, met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid.
l. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
m. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

1.2 De verkoopvoorwaarden van A&S Decorations zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van A&S Decorations. Afwijkingen zijn slechts geldig, indien uitdrukkelijk overeengekomen en schriftelijk bevestigd.
1.3 Indien een bepaling van de verkoopvoorwaarden nietig is of vernietigd wordt, blijven de overige bepalingen volledig van kracht. A&S Decorations en de klant zullen dan in overleg treden teneinde een nieuwe bepaling ter vervanging van de oorspronkelijke bepaling overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk met het doel en strekking der vernietigde bepaling rekening wordt gehouden.
1.4 A&S Decorations is te allen tijde gerechtigd de verkoopvoorwaarden van A&S Decorations te wijzigen.
1.5 In deze algemene voorwaarden wordt onderscheid gemaakt tussen aankopen die gedaan worden ter plaatse in de zaak van A&S Decorations en aankopen op afstand (webshop). Daar waar dit van belang is, wordt in deze voorwaarden duidelijk aangegeven of het aankopen in de zaak of aankopen op afstand betreft.
1.6 Voordat een overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
1.7 Indien een overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

2. Identiteit van de ondernemer
Commerciële benaming: A&S Decorations
A&S Estates BV
De Hulsten 33
 2980 Zoersel
+32 496 33 40 98
info@as-estates.be (algemeen)
Btw-identificatienummer: BE 0768.955.424


3. Prijzen
3.1 De verkoopprijs luidt in euro’s inclusief btw maar exclusief eventuele verzend/bezorgkosten, tenzij anders vermeld.
3.2 Indien de verkoopprijs niet staat vermeld op het betreffende artikel, dan wel op of boven het schap waar de betreffende artikelen door A&S Decorations zijn geplaatst, dan wordt de verkoopprijs vastgesteld door A&S Decorations of het artikel wordt uit de verkoop genomen.
3.3 A&S Decorations heeft het recht de verkoopprijzen te wijzigen, indien de omstandigheden, waarop de verkoopprijzen zijn gebaseerd, veranderen.
3.4 Er kan geen aanspraak gemaakt worden op eerdere prijsstellingen of op de vergelijking met andere artikelen.
3.5 Onjuiste prijsvermeldingen en andere vergissingen zoals calculatie- en schrijffouten in prijzen op reclame-uitingen, prijskaarten en labels in de winkel, de website, in aanbiedingen, offertes, publicaties, orderbevestigingen, op facturen of andere bescheiden, A&S Decorations niet. Evenmin is A&S Decorations gebonden aan prijsaanduiding als prijskaarten/labels die niet op de juiste artikelen zijn geplaatst en/of de artikelen in een verkeerd vak (al dan niet door toedoen van A&S Decorations) zijn geplaatst.
3.6 Op verzoek kan de klant gebruik maken van de bezorgservice van A&S Decorations. Eventuele bezorgkosten zijn niet in de prijs begrepen en komen voor rekening van de klant.

4. Prijsverhoging
4.1 Indien A&S Decorations met de klant een bepaalde prijs overeenkomt, is A&S Decorations niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs. A&S Decorations is gerechtigd om prijsverhogingen in de grondstoffen, arbeidskosten en energiekosten door te berekenen. Indien de prijsverhoging meer dan 15% bedraagt, heeft de klant het recht de overeenkomst te ontbinden.
4.2 Indien er een prijsverhoging plaatsvindt gedurende de eerste drie maanden na het sluiten van de overeenkomst kan de klant de overeenkomst ontbinden ongeacht het percentage van de verhoging.
4.3 De in lid 1 en lid 2 genoemde ontbinding kan slechts rechtsgeldig worden ingeroepen door een schriftelijke verklaring van de klant door A&S Decorations ontvangen binnen acht dagen nadat de klant van de prijsverhoging op de hoogte is gesteld.

5. Offertes
5.1 Alle door A&S Decorations uitgebrachte offertes worden gestand gedaan voor een termijn van maximaal 30 dagen na dagtekening van de offerte, tenzij anders vermeld.
5.2 A&S Decorations behoudt zich te allen tijde het recht voor offertes in te trekken.
5.3 A&S Decorations is slechts aan haar offerte gebonden, indien de aanvaarding hiervan door de klant schriftelijk binnen 30 dagen na dagtekening van de offerte wordt bevestigd.

6. Herroepingsrecht bij aankopen op afstand
6.1 Bij de aankoop van artikelen op afstand heeft de klant de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de klant of een vooraf door de klant aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.
6.2 Tijdens de bedenktijd zal de klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte instructies. Aangezien alle pakketten van A&S Decorations verzekerd en met track and tracecode verzonden worden, moeten alle pakketten die geretourneerd worden ook verzekerd verzonden worden.
6.3 A&S Decorations kan het herroepingsrecht van de klant uitsluiten. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien A&S Decorations dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
6.4 Transportschade moet binnen de drie kalenderdagen gemeld worden, anders kan er geen transportschade meer verhaald worden.
a. Volgende zaken hebben we nodig om een dossier i.v.m. transportschade aan te maken:
* Foto van volledige doos (alle kanten)
* Foto van de schade aan de doos
* Foto van de doos met leesbaar label
* Foto van het object in de doos met beschermingsmateriaal errond 
* Foto van het beschermingsmateriaal (zowel in als uit de doos)
* Foto van de beschadigde goederen
6.5 Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
a. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de klant;
b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
d. die snel kunnen bederven of verouderen;
e. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
f. voor losse kranten en tijdschriften;
g. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken

7. Kosten in geval van herroeping
7.1 Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
7.2 Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.
7.3 Goederen die geretourneerd worden, moeten in de originele verpakkingsmaterialen geretourneerd worden.
7.4 Indien de geretourneerde goederen tijdens de retour transportschade oplopen, dan wordt deze schade afgetrokken van het bedrag dat A&S Decorations nog verschuldigd is aan de klant.

8. Garantie
8.1 Tenzij anders vermeld, geeft A&S Decorations geen garantie op de door haar te verkoop aangeboden artikelen.

9. Reservering
9.1 Artikelen worden voor max 72u gereserveerd. Betalingen moeten binnen 3 werkdagen op de rekening binnenkomen; anders vervalt de reservatie.

10. Betaling
10.1 A&S Decorations accepteert cash en elektronische betalingen.
10.2 De klant dient het aankoopbedrag, inclusief eventuele bezorg-, opslag- of andere kosten, volledig te voldoen op het moment van aankoop.
10.3 Betaling kan niet geschieden in termijnen.
10.4 Bij bezorging moet betaling van de artikelen direct na het sluiten van de overeenkomst plaatsvinden.
10.5 Facturen van A&S Decorations dienen binnen dertig dagen na factuurdatum voldaan te worden op de door A&S Decorations aan te geven wijze, bij gebreke waarvan de klant onmiddellijk en zonder nadere mededeling in verzuim is. In geval van niet tijdige betaling, worden alle betalingsverplichtingen van de klant terstond opeisbaar en is de klant de wettelijke rente verschuldigd ingaande de datum van verzuim.
10.6 Door de klant gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de klant dat voldoening betrekking heeft op latere factuur.

11. Bezorging bij aankoop in de zaak van A&S Decorations
11.1 Op verzoek kan de klant gebruik maken van de bezorgservice van A&S Decorations. Voor bezorging van artikelen worden bezorgkosten door A&S Decorations in rekening gebracht.
11.2 De bezorgkosten voor de omliggende dorpen en steden zijn als volgt vastgesteld:

Gratis levering vanaf een aankoopbedrag van € 25,00 voor Zoersel
Gratis levering vanaf een aankoopbedrag van € 35,00 voor Schilde, Malle, Lille, Brecht

11.3 A&S Decorations bezorgt enkel in bovenstaande regio’s. Daarnaast heeft A&S Decorations heeft het recht om zonder opgaaf van reden een bezorging te weigeren.
11.4 Wanneer de klant gebruik wil maken van de bezorgservice wordt er afgesproken dat A&S Decorations later contact opneemt met de klant om een afspraak te maken.
11.5 Bezorging is alleen mogelijk als de klant zijn naam, adres en telefoonnummer opgeeft. Als plaats van levering geldt het adres dat de klant aan A&S Decorations kenbaar heeft gemaakt.
11.6 Artikelen worden bezorgd tot aan de voordeur van het pand. Indien de bezorgers van A&S Decorations artikelen helpen bij het naar binnen brengen van de artikelen, gebeurt dit op verantwoordelijkheid van de klant. A&S Decorations is in dit geval niet aansprakelijk voor aangerichte schade aan de bezorgde artikelen of andere eigendommen van de klant.
11.7 Er wordt door de bezorgers van A&S Decorations in géén geval trappen gelopen.
11.8 Bij bezorging in een flat met lift, is het de verantwoordelijkheid van de klant om voorafgaande aan de bezorging te bepalen of de artikelen in de lift passen. Blijken deze bij bezorging niet te passen dan worden de desbetreffende artikelen door de bezorgers van A&S Decorations op de begane grond achter gelaten.
11.9 Indien de klant op de afgesproken dag waarop de artikelen worden geleverd niet thuis is, dan wel geen voorziening heeft getroffen waardoor de artikelen kunnen worden afgeleverd, zal A&S Decorations, indien de artikelen alsnog moeten worden afgeleverd, extra bezorgkosten in rekening brengen.
11.10 A&S Decorations sluit geen artikelen aan. De klant dient zelf te zorgen voor aansluiting door een erkend installateur.

12. Bezorging bij aankoop in de webshop van A&S Decorations
12.1 A&S Decorations zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van artikelen.
12.2 Als plaats van levering geldt het adres dat de klant aan A&S Decorations kenbaar heeft gemaakt.
12.3 Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal A&S Decorations geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de klant hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De klant heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.
12.4 In geval van ontbinding conform het vorige lid zal A&S Decorations het bedrag dat de klant betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
12.5 Het risico van beschadiging en/of vermissing van artikelen berust bij A&S Decorations tot het moment van bezorging aan de klant of een vooraf aangewezen en aan A&S Decorations bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

13. Opslag.
13.1 Artikelen kunnen na betaling maximaal twee weken worden opgeslagen.
13.2 Opslag is alleen mogelijk als de klant zijn naam, adres en telefoonnummer opgeeft.
13.3 Bij overschrijding van de maximale opslagperiode van twee weken, vervallen alle aanspraken op de gekochte artikelen. Deze worden dan opnieuw te koop aangeboden in de zaak van A&S Decorations.
13.4 Hieronder vallen ook de goederen die A&S Decorations wegschenkt ter promotie van het bedrijf.  Na de 15de dag kan de winnaar van het object geen aanspraak meer maken op het object!

14. Retourneren van artikelen
14.1 Artikelen welke zijn aangeschaft in de zaak kunnen niet worden geretourneerd of geruild.
14.2 Voor artikelen die zijn aangekocht op afstand wordt verwezen naar artikel 6 van deze algemene voorwaarden.

15. Eigendomsrecht
15.1 A&S Decorations blijft eigenaar of bemiddelaar van het verkochte artikel zolang de klant niet volledig heeft voldaan aan zijn betalingsverplichtingen, met inbegrip van hetgeen hij in verband met het tekortschieten in zijn verplichtingen verschuldigd mocht zijn bovenop de hoofdsom.

16. Bescherming persoons- en/of bedrijfsgegevens
16.1 A&S Decorations leeft de wettelijke voorschriften met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens, zoals vastgelegd in de Wet van de Privacy en de Wet Bescherming Persoonsgegevens en vanaf 24/05/2018 van de AVG of GDPR, na. Bij het inloggen van het account wordt de expliciete toestemming aan de klant gevraagd of zijn gegevens bewaard mogen worden, dit gebeurt ook bij de inschrijving bij de nieuwsbrief.  Enkel de gegevens die nodig zijn worden bewaard.  Indien een klant zijn persoonlijke gegevens wenst in te zien, te corrigeren of te verwijderen kan de klant hierover met A&S Decorations contact opnemen. A&S Decorations zal de klant alle gewenste informatie verstrekken en indien door de klant gewenst de gegevens aanpassen of verwijderen.
16.2 De door de klant verstrekte gegevens worden door A&S Decorations gebruikt voor het verwerken van de overeenkomst of voor het toezenden van een nieuwsbrief of ander promotiemateriaal.

17. Aansprakelijkheid en vrijwaring
17.1 A&S Decorations is niet aansprakelijk tot verdergaande schadevergoeding aan de klant of derden, dan waartoe de klant recht op heeft op grond van de garantievoorwaarden.
17.2 A&S Decorations is voorts niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van gebruik dat afwijkt van de eventuele gebruiksvoorschriften van het betreffende artikel.
17.3 De aansprakelijkheid van A&S Decorations in die gevallen is te allen tijde beperkt tot directe schade.
17.4 A&S Decorations sluit iedere aansprakelijkheid uit met betrekking tot gevolgschade, immateriële schade, zaakschade, bedrijfs- en milieuschade.
17.5 De omvang van de aansprakelijkheid van A&S Decorations is in alle gevallen maximaal gelijk aan het factuurbedrag.

18. Overmacht
18.1 Indien A&S Decorations door een niet-toerekenbare tekortkoming (overmacht) niet aan haar verplichtingen jegens de klant kan voldoen, worden die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachttoestand.
18.2 In geval van overmacht aan de zijde van A&S Decorations heeft de klant geen recht op enige (schade) vergoeding.
18.3 Onder overmacht van A&S Decorations wordt verstaan elke van de wil van A&S Decorations onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van A&S Decorations kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de overeenkomst ook te voorzien was. Tot die omstandigheden worden ook gerekend: staking, stroomstoring, files, problemen bij toeleveranciers van A&S Decorations en/of bij het eigen of door derden verzorgd transport.

19. Verzuim/ontbinding
19.1 Indien de klant, niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem uit enige overeenkomst of deze voorwaarden mocht voortvloeien, is de klant zonder ingebrekestelling in verzuim. A&S Decorations is dan en in geval van faillissement, surseance van betaling of onder curatelenstelling van de klant gerechtigd de uitvoering van die overeenkomst en direct daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, totdat betaling voldoende zeker is gesteld, dan wel die overeenkomst en de direct daarmee samenhangende overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat A&S Decorations tot enige schadevergoeding is gehouden en onverminderd de verder aan A&S Decorations toekomende rechten.
19.2 Is de klant in verzuim met het nakomen van een of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de klant. In ieder geval is de klant buitenrechtelijke incassokosten verschuldigd conform het incassotarief van het Rapport Voorwerk II. Indien A&S Decorations aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze kosten voor vergoeding in aanmerking.

20. Klachtenregeling
20.1 A&S Decorations beschikt over een klachtenprocedure en behandelt klachten overeenkomstig deze klachtenprocedure.
20.2 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de klant de gebreken heeft geconstateerd.
20.3 Bij A&S Decorations ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen, gerekend vanaf de datum van ontvangst, beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door A&S Decorations binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de klant een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

21. Geschillenbeslechting en toepasselijk recht
21.1 De rechter van de vestigingsplaats van A&S Decorations, die bij de overeenkomst partij is, is bevoegd kennis te nemen van alle geschillen de overeenkomst betreffende in de ruimste zin des woords, tenzij bepalingen van dwingend recht zich daartegen verzetten. A&S Decorations houdt bovendien het recht de klant te dagvaarden voor de volgens de algemene regelingen bevoegde rechter.
21.2 Op alle overeenkomsten en aanbiedingen is het Belgisch recht van toepassing.

22. Wijziging en vindplaats van de voorwaarden
22.1 Deze voorwaarden zijn gepubliceerd op de website van A&S Decorations, liggen ter inzage in de zaak en zijn op verzoek verkrijgbaar.

23. Slotbepaling
23.1 De overeenkomsten en algemene voorwaarden van A&S Decorations beogen een redelijke regeling van de rechtsverhouding(en) tussen A&S Decorations en haar klanten. In geval van nietigheid van een of meer bepalingen uit een tussen A&S Decorations en haar klant geldende rechtsverhouding, zijn partijen gebonden door regels van zoveel mogelijk overeenkomstige strekking welke niet nietig zijn.

24. Aanvulling GDPR – verklaring gebruik van cookieS

I.           Inleiding

Onze Website gebruikt cookies en gelijkaardige technologieën om jouw gebruiksvoorkeuren te onderscheiden van die van andere gebruikers van onze Website. Dit helpt ons om je een betere gebruikerservaring te bieden wanneer je onze Website bezoekt en laat ons ook toe onze Website te optimaliseren.

Cookies en soortgelijke technologieën laten echter niet toe om systematisch gegevens te verzamelen die de gebruikers van onze Website zouden kunnen identificeren. Zij helpen ons de werking van onze Website te verbeteren, de interesses van onze gebruikers beter te beantwoorden, en te meten hoe doeltreffend de inhoud van onze Website is.

Wij zijn wettelijk verplicht om jouw toestemming te vragen voor het gebruik of opslaan van cookies en gelijkaardige technologieën op jouw computers of mobiele apparaten. Deze rubriek over cookies geeft je duidelijke en volledige informatie over de cookies die wij gebruiken en hun doel.

Voor verdere informatie over deze Cookie Policy kan u ons contacteren via info@as-estates.be

II.          Wat is een cookie

1.           Het begrip ‘cookie’

Een cookie is klein tekst- en cijferbestand dat wij opslaan in je browser of op de harde schijf van je computer. Op die manier kunnen wij jouw voorkeuren bij het gebruik van onze Website onthouden.

Tenzij je je browserinstellingen hebt aangepast zodat die cookies zal weigeren, zal ons systeem cookies plaatsen van zodra je onze Website bezoekt.

2.           Soorten cookies

Cookies kunnen worden onderverdeeld naar gelang hun oorsprong, hun functie en hun levensduur.

Eigen cookies zijn cookies die de eigenaar van de bezochte website plaatst.

Cookies van derden zijn cookies die geplaatst worden door een andere organisatie dan de eigenaar van de website die u bezoekt. Hierbij kan gedacht worden aan cookies die aangemaakt wordt door een onderneming gespecialiseerd in de analyse van websites en aan de eigenaar van de website gegevens bezoekt over de bezoekersfrequentie op zijn site.

Functionele cookies zijn cookies die ervoor zorgen dat de Website naar behoren functioneert (b.v. cookies voor log-in of registratie, taalvoorkeuren). Functionele cookies zijn logischerwijs eigen cookies.

Niet-functionele cookies zijn cookies die geplaatst kunnen worden voor statistische, sociale, targeting en commerciële doeleinden. Zij hebben niets te maken met de louter technische ondersteuning van de Website. Cookies met statische doeleinden laten toe om na te gaan welke pagina’s van de Website u bezoekt, waar uw computer gelokaliseerd is etc. Cookies met sociale doeleinden maken het de gebruiker mogelijk om de inhoud van de bezochte Website via sociale media rechtstreeks te delen met anderen. Cookies met targeting doeleinden laten toe dat op basis van uw surfgedrag een profiel wordt opgebouwd zodat de vertoonde advertenties worden afgestemd op uw interesses. Cookies met commerciële doeleinden houden bij hoeveel en welke advertenties aan een gebruiker werden getoond. Niet-functionele cookies kunnen eigen cookies of cookies van derden zijn.

Permanente cookies: Deze cookies blijven op het apparaat van de gebruiker aanwezig voor de duur bepaald in de cookie en dus ook nadat u uw browser hebt afgesloten. Ze worden geactiveerd telkens de gebruiker de Website bezoekt die deze cookie heeft geplaatst (b.v. cookies geplaatst door sociale media zoals Twitter, Facebook, Google Analytics etc). De meeste niet-functionele cookies zijn permanente cookies.

Sessie cookies: Deze cookies laten ons toe de handelingen van een gebruiker te vereenvoudigen en aan elkaar te linken tijdens een browsersessie. Een browser sessie begint wanneer een gebruiker het browserscherm opent en eindigt wanneer zij het browserscherm sluiten. Sessie cookies worden tijdelijk geplaatst. Zodra u de browser afsluit, worden alle sessie cookies verwijderd. De meeste functionele cookies zijn sessie cookies.

III.         Welke cookies gebruiken wij op onze website ?

1.           Functionele cookies

Wij gebruiken cookies om het functioneren van onze website te vergemakkelijken en aangenamer te maken voor de bezoeker en die er voor zorgen dat de bezoeker een meer gepersonaliseerde surfervaring krijgt.

Het gaat om cookies die uw land- en taalvoorkeur en uw klantsegment onthouden. Het gaat eveneens om een cookie die de stand van uw winkelkar tijdens een bestelling onthoudt, evenals de cookie die bijhoudt of u reeds gevraagd werd om deel te nemen aan een enquête zodat we u niet telkens opnieuw dezelfde enquête voorleggen.

2.           performantie / Analytische cookies

Wij gebruiken performantie-cookies om informatie te verzamelen over het gebruik dat bezoekers maken van onze website met de bedoeling de inhoud van onze website te verbeteren, meer aan te passen aan de wensen van bezoekers en om het gebruikersgemak van onze website te vergroten.

Zo is er bijvoorbeeld een cookie die ons het aantal unieke bezoekers helpt tellen en een cookie die bijhoudt welke pagina’s het populairst zijn. Voor analyses van het gebruik van onze website doen wij ook beroep op Adobe Analytics, Google Analytics en Hotjar die daartoe eveneens gebruik maken van cookies.

3.           Cookies voor behavioural targeting / remarketing

Om u nog beter te kunnen informeren over onze producten en diensten gebruiken wij cookies die ons vertellen wat u hebt bekeken op onze website of voor welke producten en diensten u interesse kan hebben.

4.           Cookies voor sociale media

Wanneer wij u voorstellen om content van onze website te delen op sociale netwerken, bvb facebook, dan kunnen die een cookie op uw toestel plaatsen. Voor meer informatie verwijzen wij naar het privacybeleid van de organisatie in kwestie.

Voor onze marketingcampanges op Facebook gebruiken wij de tool “Pixel”, waarmee een cookie dat door Facebook is aangemaakt, geïntegreerd wordt in sommige van onze webpagina’s. Met die piexel kan Facebook de handelingen van zijn gebruikers volgen vanaf een advertentie op het sociale netwerk naar een webpagina op onze website. Facebook zal nadien op zijn platform de gebruiker kunnen herkennen die de webpagina in kwestie heeft bezocht, diensten op maat verstrekken en meer gerichte reclames kunnen plaatsen. Die gegevensverwerking geldt overigens niet voor wie niet op Facebook zit. Lees meer over hoe Facebook gegevens verzamelt, verwerkt en gebruikt en over mogelijke instellingen om uw privacy te beschermen in het Facebook-beleid inzake gebruikersgegevens.

IV.         Uw toestemming

Door onze Website te gebruiken, aanvaard je het gebruik van cookies. Om onze Website optimaal te kunnen gebruiken, dien je die cookies te aanvaarden. Dat kan via je browserinstellingen; of door ons “Privacy en cookie beleid” expliciet te aanvaarden bij je registratie; of door verder te surfen op de Website nadat je een “cookie waarschuwing” hebt gezien op de homepage bij het eerste bezoek aan de Website.

Je blokkeert cookies door de browserinstelling te activeren die toelaat om het plaatsen van cookies te weigeren. Wanneer je echter je browserinstellingen gebruikt om die cookies te blokkeren, zal je mogelijks geen toegang hebben tot (bepaalde delen van) onze Website. Lees deze cookie policy aandachtig voor meer informatie hierover.

Als je je toestemming wil intrekken (dit kan je op elk moment doen), kan je je cookies verwijderen d.m.v. je browserinstellingen.

Wij wijzen je er op dat webbrowsers je toelaten om je cookie instellingen te wijzigen. Deze instellingen zijn meestal terug te vinden in het menu ‘Opties’ of ‘Voorkeuren’ van je webbrowser. Om deze instellingen beter te begrijpen, kunnen de volgende links nuttig zijn. Zoniet dien je de ‘Help’ functie in je webbrowser te consulteren voor meer details.

· Cookie instellingen in Internet Explorer

· Cookie instellingen in Firefox

· Cookie instellingen in Chrome

· Cookie instellingen in Safari

Cookies zijn maximaal 12 maanden langactief. Ze kunnen u in geen geval als individu linken aan een naam en/of een voornaam.